ముగించు

తీయనైన తెలుగు – తెలంగాణ వెలుగు పుస్తకం రిలీజ్

ప్రారంభం : 01/04/2018 ముగించు : 10/04/2019

వేదిక : జిల్లా ముఖ్యాలయం

గౌరవనీయులైన జిల్లా కలెక్టర్ గారిచే రిలీజ్ చేయబడిన తీయనైన తెలుగు – తెలంగాణ వెలుగు పుస్తకం.

 

చూడు (1 MB)