ముగించు

అన్ని భూసేకరణ నోటిఫికేషన్‌లు

Date Description Document
25-05-2023 ఫారమ్-సి నోటిఫికేషన్‌కి అనుబంధం – ఆమోదించబడిన-ఆర్డర్ జారీ చేయబడింది. భూసేకరణ – RFCTLARR (TA) చట్టం, 2013 ప్రతిపాదిత 3వ లైన్ బై-పాస్ లైన్ బల్లార్ష-కాజీపేట-వరంగల్ స్టేషన్ మధ్య హసన్‌పర్తి-వరంగల్ స్టేషన్ మధ్య విద్యుద్దీకరణ కోసం AC 2-02 1/2gts మేరకు భూమిని సేకరించేందుకు View/Download
23-03-2023 Construction of Bye-Pass Line with Electrification (Kms 369/400 to 369/500) near Darga Gate L.C. No. 60 between Hasanparthy and Warangal Stations of S.C. Railway Project – Form-F. View/Download
01-02-2023 Land Acquisition – Proposed 3rd line Bye-Pass Line between Ballarsha-Kazipet-Warangal Station with electrification between Hasanparthi-Warangal- Acquisition of Land to an extent of 0-18 ½ gts in the limits of Yellapur Village of Hasanparthi Mandal View/Download
06-12-2022 Land Acquisition – RFCTLARR (TA) Act, 2013-Form C Notification for Proposed 3rd Line Bye-Pass Line Ballarsha-Kazipet-Warangal Station electrification between Hasanparthi-Warangal Station for Acquisition of Land to an extent of Ac 0-15gts in the limits of Bavupet village of Elkaturthy Mandal View/Download
06-12-2022 Land Acquisition – RFCTLARR (TA) Act, 2013-Form C Notification for Proposed 3rd Line Bye-Pass Line Ballarsha-Kazipet-Warangal Station electrification between Hasanparthi-Warangal Station for Acquisition of Land to an extent of Ac 1-10 gts in the limits of Bheemaram village of Hasanparthi Mandal. View/Download
06-12-2022 Land Acquisition – Railway Project Construction of Bye-Pass Line with Electrification (Kms 369/400 to 369/500) near Dargha Gate L.C. No. 60 between Hasanparthi and Warangal Station of S.C. Railway Project – Notification U/s 11 where 10 A exemption of under Sec.11 of RFCTLA, R&R Act, 2013(No.30 of 2013) as amended by the RFCTLA, R&R (Telangana Amendment) Act, 2016 (Act No. 21 of 2017). View/Download
05-11-2022 Gazette Notification:- Land Acquisition- Railway Projects- Lands acquires for Construction of proposed 3rd Line Bye-Pass Line Between Hansanparthy Warangal Station with Electrification between Hasanparthy Waranagl stations- Acquisition pf land to an extant of Ac. 0-18 ½ gts in the limits of Yellapur Village of Hasanparthi Mandal of Hanumakonda District- Notification in form-C – Approved view/Download
03-11-2022 Land Acquisition – RFCTLARR (TA) Act, 2013-Proposed 3rd line Bye-Pass Line between Ballarsha-Kazipet-Warangal Station with electrification between Hasanparthi-Warangal- Acquisition of Land to an extent of 0-18 ½ gts in the limits of Yellapur Village of Hasanparthi Mandal – The Notification in Form- C Approved View/Download
27-10-2022 Land Acquisition – Railway Wagon Manufacturing Unit- Hanumakonda District Kazipet Mandal Madikonda Village – Acquisition of Patta Land for Establishment of Railway Wagon Periodical Over Hauling Workshop to an extent of Ac 1-17 gts – Form-VII Declaration approved-Request for extension of Form-VII-Orders –issued. View/Download
24-09-2022 Land Acquisition – RFCTLARR (TA) Act, 2013-Construction of Bye-Pass Line with Electrification (Kms369/400 to 369/500) near Darga Gate L.C. No. 60 between Hasanparthi and Warangal Station of S.C. Railway Project- Acquisition of Land to an extent of 181.50 Sq.Yards in the limits of Kazipet Village of Kazipet Mandal View/download
06-06-2022 LAND ACQUISITION –Acquisition of land for Construction of ROB in Km 7/6-8 on Huzurabad-Parkal road in lieu of L.C. No. 14 Railway Km 342/19-21 between Uppal-Jammikunta Railway Station on Kazipet-Ballarsha section in the limit of Uppal village of Kamlapur Mandal Award under Rule 26 of Telangana State RFCTLARR Act Rules 2014 and under section 23 & 30 of the RFCTLARR Act 2013 (Act No. 30 of 2013) –Draft Award submitted for Ac 0-06 gts and 426.72 Sq.Yards– Approved- Orders View/download
06-06-2022 LAND ACQUISITION –Acquisition of land for Construction of ROB in Km 7/6-8 on Huzurabad-Parkal road in lieu of L.C. No. 14 Railway Km 342/19-21 between Uppal-Jammikunta Railway Station on Kazipet-Ballarsha section in the limit of Uppal village of Kamlapur Mandal Award under Section 31 of (Act No. 30 of 2013) –read with rule 27 of Telangana State Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Rules -2014 Draft R & R -Approved – Orders View/Download
09-05-2022 Land Acquisition – Publication of From VII (Declaration) u/s 19(1) of RFCTLARR Act 2013 – Establishment of Special Food Processing Zones in favour of TSIIC – Land to an extent of Ac.182-36 Gts in the limits of Vangara (V), Bheemadevarapally (M), Hanumakonda District View/Download
16-04-2022 Land Acquisition – Hanumakonda District – Notices U/s 21(1) of the RFCT LA R&R Act. 30 of 2013 – appear in person on 06.05.2022 at 11:30 AM View/Download
16-04-2022 Land Acquisition – Hanumakonda District-Hanamkonda Mandal-Hanamkonda Village– Sy.No.155 Notices U/s 21(1) of the RFCT LA R&R Act. 30 of 2013 – appear in person on 06.05.2022 at 11:30 AM View/Download
16-04-2022 Land Acquisition – Hanumakonda District-Hanamkonda Mandal-Hanamkonda Village – Sy.No.156 Notices U/s 21(1) of the RFCT LA R&R Act. 30 of 2013 – appear in person on 06.05.2022 at 11:30 AM. View/Download
16-04-2022 Land Acquisition – Hanumakonda District-Hanamkonda Mandal-Hanamkonda Village – Sy.No.158 Notices U/s 21(1) of the RFCT LA R&R Act. 30 of 2013 – appear in person on 06.05.2022 at 11:30 AM View/Download
05-02-2022 LAND ACQUISITION – Acquisition of land for construction of 100 MLD STP situated at Hanumakonda village of Hanumakonda Mandal of Hanumakonda District– Declaration in Form-VII U/s 19 (1) of L,A. Act 2013 submitted– Approved-Orders Issued View/Download
05-02-2022 LAND ACQUISITION – JCRDLIS – Acquisition of land for laying of pipe line from Km 49.060 of tunnel near shaft-13 Ramappa tank to Dharmasagar tank in the limit of Unikicherla village of Dharmasagar Mandal – Exemption of Chapter-II and III of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No.30 of 2013) – Declaration in Form-VII where 10 A exemption of under Sec.11 of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No.30 of 2013) as amended by the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Telangana Amendment) Act, 2016 (Act No. 21 of 2017) – Approved-Orders Issued. View/Download
16-02-2022 LAND ACQUISITION – RFCTLA, R&R Act 2013 – TRANSCO- Approach road for construction of 132/33 KV Sub-Station in the limits of Peechara Village of Velair Mandal -Extent Ac. 0-15 Gts-Declaration in U/s 19(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 – Approved- orders issued View/Download
16-02-2022 Land Acquisition – RFCTLARR Act 2013 – Hanumakonda District – Kamlapur (M) – Uppal (V) – Land Acquisition for construction of ROB in KM 7/6-8 on Huzurabad-Parkal road in lieu of L.C.No.14 Railway Km 342/19-221 between Uppal – Jammikunta Railway Station – SES conducted – Draft R&R scheme with list of PAFs-Submitted for Approval View/Download
10-12-2021 LAND ACQUISITION – RFCTLA, R&R Act 2013 – S.C Railways – Proposed of Bye-Pass line between Hasanparthy and Warangal Stations in the limits of Yellapur, Bheemaram and Chinthagattu  Villages of Hasanparthy Mandal – Extent Ac. 16-23 ¼  Gts -Preliminary Notification Form-VI of L.A. Act 2013 under sub-rule (1) of rule 19 in G.O. Ms. 50 Revenue (LA & JA) Department dt. 19-12-2014 and u/s 11 (1) of the Act 30 of 2013 – Approved-Orders Issued . View/Download
10-12-2021 LAND ACQUISITION – RFCTLA, R&R Act 2013 – S.C Railways – Proposed of Bye-Pass line between Hasanparthy and Warangal Stations in the limits of Waddepally Village of Hanumakonda Mandal -Declaration in Form-VII U/s 19 (1) of L.A. Act 2013 submitted – Approved-Orders Issued. View/Download
10-12-2021 LAND ACQUISITION – RFCTLA, R&R Act 2013 – S.C Railways – Proposed of Bye-Pass line between Hasanparthy and Warangal Stations in the limits of Waddepally Village of Hanamkonda Mandal – Extent Ac. 12-20 Gts –  Preliminary Notification Form-VI of L.A. Act 2013 under sub-rule (1) of rule 19 in G.O. Ms. 50 Revenue (LA & JA) Department dt. 19-12-2014 and u/s 11 (1) of the Act 30 of 2013  – Approved-Orders Issued. View/Download
10-12-2021 LAND ACQUISITION – RFCTLA, R&R Act 2013 – S.C Railways – Proposed of Bye-Pass line between Hasanparthy and Warangal Stations in the limits of Bavpet Village of Hanumakonda Mandal -Declaration in Form-VII U/s 19 (1) of L.A. Act 2013 submitted – Approved-Orders Issued. View/Download
10-12-2021 LAND ACQUISITION – RFCTLA, R&R Act 2013 – S.C Railways – Proposed of Bye-Pass line between Hasanparthy and Warangal Stations in the limits of Bavupet Village of Elkaturthy Mandal – Extent Ac. 0-15 Gts –  Preliminary Notification Form-VI of L.A. Act 2013 under sub-rule (1) of rule 19 in G.O. Ms. 50 Revenue (LA & JA) Department dt. 19-12-2014 and u/s 11 (1) of the Act 30 of 2013  – Approved-Orders Issued. View/Download
10-12-2021 LAND ACQUISITION – RFCTLA, R&R Act 2013 – S.C Railways – Proposed of Bye-Pass line between Hasanparthy and Warangal Stations in the limits of Uppal Village of Kamalapur Mandal – Extent Ac. 1-37 Gts –  Preliminary Notification Form-VI of L.A. Act 2013 under sub-rule (1) of rule 19 in G.O. Ms. 50 Revenue (LA & JA) Department dt. 19-12-2014 and u/s 11 (1) of the Act 30 of 2013  – Approved-Orders Issued. View/Download
10-12-2021 LAND ACQUISITION – RFCTLA, R&R Act 2013 – S.C Railways – Proposed of Bye-Pass line between Hasanparthy and Warangal Stations in the limits of Uppal Village of Kamalapur Mandal -Declaration in Form-VII U/s 19 (1) of L.A. Act 2013 submitted – Approved-Orders Issued View/Download
10-12-2021 LAND ACQUISITION – RFCTLA, R&R Act 2013 – S.C Railways – Proposed of Bye-Pass line between Hasanparthy and Warangal Stations in the limits of Somidil Village of Kazipet Mandal -Declaration in Form-VII U/s 19 (1) of L.A. Act 2013 submitted – Approved-Orders Issued View/Download
10-12-2021 LAND ACQUISITION – RFCTLA, R&R Act 2013 – S.C Railways – Proposed of Bye-Pass line between Hasanparthy and Warangal Stations in the limits of Somidil Village of Kaziet Mandal – Extent Ac. 1-30 Gts –  Preliminary Notification Form-VI of L.A. Act 2013 under sub-rule (1) of rule 19 in G.O. Ms. 50 Revenue (LA & JA) Department dt. 19-12-2014 and u/s 11 (1) of the Act 30 of 2013  – Approved-Orders Issued. View/Download
28-07-2021 Land Acquisition – Railway Wagon Manufacturing Unit- Hanumakonda District Kazipet Mandal Madikonda Village – Acquisition of Endowment Land for Establishment of Railway Wagon Periodical Over Hauling Workshop to an extent of Ac 9-03 gts – Form-VII Declaration approved-Request for extension of Form-VII-Orders –issued View/Download