ముగించు

జనాభా

S.No అంశం యూనిట్ సంవత్సరం రాష్ట్రం జిల్లా
1. మొత్తం జనాభా Nos. 2011 Census 3,50,03,674 1093841
2. పురుషులు Nos. 2011 Census 1,76,11,633 548719
3. మహిళలు Nos. 2011 Census 1,73,92,041 545122