ముగించు

డెమోగ్రఫీ

1.వరంగల్ డెమోగ్రఫి
క్రమసంఖ్య ఐటెమ్ యూనిట్ సంవత్సరం స్టేట్ వరంగల్ (అర్బన్) జిల్లా
1 భౌగోళిక ప్రాంతం Sq. Kms 2014-15 1,12,077 1309
2. గ్రామాలు / గ్రామ పంచాయతీలు / మండల్స్ / మండల్ ప్రజా పరిషత్లు:
క్రమసంఖ్య ఐటెమ్> యూనిట్ సంవత్సరం రాష్ట్రం వరంగల్ (అర్బన్) జిల్
1 రెవెన్యూ గ్రామాలు సంఖ్య 2014-15 10,434 124
2 గ్రామపంచాయితీ సంఖ్య 2014-15 8687 104
3 రెవెన్యూ మండల్స్ సంఖ్య 2014-15 459 11
4 మండల్ ప్రజా పరిషత్లు సంఖ్య 2014-15 438 5
3.2011 సెన్సస్ ప్రకారం జనాభా 
క్రమసంఖ్య ఐటెమ్ యూనిట్ సంవత్సరం రాష్ట్రం వరంగల్ (అర్బన్) జిల్లా
1 మొత్తం జనాభా సంఖ్య సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 3,50,03,674 1093841
2 పురుషులు సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 1,76,11,633 548719
3 మహిళ సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 1,73,92,041 545122
4 సెక్స్ నిష్పత్తి ఆడవారికి 1000 మంది పురుషులు సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 988 993
5 గ్రామీణ జనాభా సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 2,13,95,009 343653
6 పట్టణ జనాభా సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 1,36,08,665 750188
7 % గ్రామీణ మొత్తం జనాభా % 2011 సెన్సస్ 38.88 31.42
8 % పట్టణ మొత్తం జనాభా % 2011 సెన్సస్ 61.12 68.58
9 గృహలు సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 83,03,612 268109
10 గృహ పరిమాణం సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 4 4
11 జనాభా సాంద్రత No.per sq.kms. 2011 సెన్సస్ 312 835
12 వృద్ధి రేటు రేటు 2011 సెన్సస్ 13.58 7.16
4.చైల్డ్ జనాభా(0 – 6 సంవత్సరాలు)
క్రమసంఖ్య ఐటెమ్ యూనిట్ సంవత్సరం రాష్ట్రం వరంగల్ (అర్బన్) జిల్లా
1 మొత్తం సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 38,99,166 100926
2 బాలురు సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 20,17,935 52073
3 బాలికలు సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 18,81,231 48853
4 సెక్స్ నిష్పత్తి సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 23,69,374 938
5.అక్షరాస్యులు
క్రమసంఖ్య ఐటెమ్ యూనిట్> సంవత్సరం రాష్ట్రం వరంగల్ (అర్బన్) జిల్
1 మొత్తం సంఖ్య సెన్సస్ 2,06,96,778 744204
2 పురుషులు సంఖ్య సెన్సస్ 1,17,01,729 411431
3 మహిళలు సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 89,95,049 332473
6.అక్షరాస్యత శాతం :
క్రమసంఖ్య ఐటెమ్ యూనిట్ సంవత్సరం రాష్ట్రం వరంగల్ (అర్బన్) జిల్లా
1 మొత్తం % 2011 సెన్సస్ 66.54 68.04
2 పురుషులు % 2011 సెన్సస్ 75.04 74.98
3 మహిళలు % 2011 సెన్సస్ 57.99 60.99