ముగించు

భూసేకరణ – హసన్‌పర్తి-వరంగల్ మధ్య విద్యుద్దీకరణతో బల్లార్ష-కాజీపేట-వరంగల్ స్టేషన్ మధ్య ప్రతిపాదిత 3వ లైన్ బై-పాస్ లైన్- హసన్‌పర్తి మండలం ఎల్లాపూర్ గ్రామం పరిధిలో 0-18 ½ gts మేరకు భూ సేకరణ

భూసేకరణ – హసన్‌పర్తి-వరంగల్ మధ్య విద్యుద్దీకరణతో బల్లార్ష-కాజీపేట-వరంగల్ స్టేషన్ మధ్య ప్రతిపాదిత 3వ లైన్ బై-పాస్ లైన్- హసన్‌పర్తి మండలం ఎల్లాపూర్ గ్రామం పరిధిలో 0-18 ½ gts మేరకు భూ సేకరణ.