ముగించు

రోడ్డు భద్రతా కమిటీ సమావేశాల నిమిషాలు

Date Description Document
10-05-2023 IDOC హనుమకొండ జిల్లాలో 10.05.2023 ఉదయం 11.00 గంటలకు జరిగిన రోడ్డు భద్రతా కమిటీ యొక్క మినిట్స్. View/Download
02-09-2022 IDOC హనుమకొండ జిల్లాలో 02.09.2022 ఉదయం 11.00 గంటలకు జరిగిన రోడ్డు భద్రతా కమిటీ యొక్క మినిట్స్. View/Download