ముగించు

వ్యవస్థాపక పట్టిక

డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్

జాయింట్ కలెక్టర్

డిస్ట్రిక్ట్ రెవిన్యూ ఆఫీసర్

ఆఫీసర్
 • అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్
 • సుపెరిన్దేంట్ C సెక్షన్
  • డిప్యూటీ తెహ్సిల్దార్లు
  • సీనియర్ అసిస్టెంట్స్
  • జూనియర్ అసిస్టెంట్స్
  • టైపిస్ట్ / జూనియర్ స్టెనో
 • సుపెరిన్దేంట్ D- సెక్షన్
 • సుపెరిన్దేంట్ E సెక్షన్
  • తెహ్సిల్దార్లు
  • డిప్యూటీ తెహ్సిల్దార్లు
   • గిరిధవరా -I
   • గిరిధవరా -II
   • సీనియర్ అసిస్టెంట్స్
   • జూనియర్ అసిస్టెంట్స్
   • గిరిధవరా -I
   • వీ ర్ ఎ
   • వీ ర్ ఎ
 • సుపెరిన్దేంట్ F- సెక్షన్
 • సుపెరిన్దేంట్ H- సెక్షన్
  • రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్
  • డివిజనల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్
   • డిప్యూటీ తస్సిల్దార్లు
   • సీనియర్ అసిస్టెంట్స్
   • జూనియర్ అసిస్టెంట్స్
   • టైపిస్ట్ / జూనియర్ స్టెనో
   • సుపెరిన్దేంట్ I- సెక్షన్