ముగించు

ఎస్సీ / ఎస్టీ బ్యాక్‌లాగ్ పోస్టుల సవరించిన తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా-పూర్వపు వరంగల్

blink
PROVISIONAL MERIT LIST OF SC & ST BACKLOG CANDIDATES FOR THE POST OF JUNIOR ASSISTANT
PROVISIONAL MERIT LIST OF SC & ST BACKLOG CANDIDATES FOR THE POST OF SHROFF
PROVISIONAL MERIT LIST OF SC & ST BACKLOG CANDIDATES FOR THE POST OF TYPIST